Tỉ lệ trả lời theo nhân viên

Khoảng thời gian
Khách hàng mới
Số điện thoại trong ngày
Số điện thoại mới
Bình luận bởi khách hàng
Tin nhắn bởi khách

Nhân viên


Thống kê

0

Tin nhắn

0

Bình luận

0

Tổng lượt tương tác

Thời gian Bình luận Tin nhắn Tổng lượt tương tác
Không có dữ liệu

Biểu đồ doanh thu