Mã đơn hàng Khách hàng Số điện thoại Địa chỉ Ngày tạo Tổng tiền Trạng thái